กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางจารุ บริบูรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางปราณี นุชเจริญผล
ครู
เบอร์โทร : 089-4055267
อีเมล์ : pranee9876@gmail.com

นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครู

นางพรรณภัทร พานทอง
ครู

นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครู

นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครู

นางณัชชารี วิจิตธัญโรจน์
ครู

นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครู

นางเกศิณี เดชสังข์
ครู

นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู

นางสาววิไลลัษณ์ ขาวอุทัย
ครู

นางสาววรรณิภา วงษ์ภักดี
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/1
เบอร์โทร : 0824929923
อีเมล์ : sunday26.may@gmail.com

นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช
ครู

นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/9

ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
ครู

นางสาวกรรณิกา สิทธิมโน
ครู

น.ส.สิริยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
ครู

นางสาวปิยะพร พิรุณ
ครู

นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง