หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โครงสร้าง
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 691.43 KB
หลักสูตรห้องเรียนภาษาอังกฤษ (MEP)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 
(ห้องเรียนภาษาอังกฤษ)
หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
แผนการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
 
1. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิทยาศาสตร์สุขภาพ)  
2. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม - คอมพิวเตอร์)     
3. วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (เตรียมวิศวกรรม - สถาปัตยกรรม)  
4. คณิตศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ (เน้นภาษาอังกฤษ)      
5. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6. ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน (เน้นภาษาจีน)        
7. ภาษาอังกฤษ - ภาษาญี่ปุ่น (เน้นภาษาญี่ปุ่น) 
8. ศิลป์ - สังคม (เน้นสังคมธุรกิจ)  
9. ศิลป์ทั่วไป (เน้นกีฬา)


โครงสร้างหลักสูตรโรงเรียนศรีราชา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 572.52 KB
หลักสูตรห้องเรียนพิเศษ (Gifted)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (Gifted)

 

หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา มัธยมศึกษาตอนต้น ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.48 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา มัธยมศึกษาตอนปลาย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.32 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.28 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.03 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.59 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.34 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.66 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.41 MB
หลักสูตรโรงเรียนศรีราชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB