ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
จำนวนนักเรียนในโรงเรียนทั้งสิ้น   2,913   คน  จำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอนดังนี้
 
ระดับชั้นเรียน จำนวนห้องเรียน เพศ รวม เฉลี่ยต่อห้อง
ชาย หญิง
มัธยมศึกษาปีที่ 1 13 223 343 566 43
มัธยมศึกษาปีที่ 2 13 208 350 558 42
มัธยมศึกษาปีที่ 3 13 179 324 503 38
รวม (ม.1-ม.3) 39 610 1,017 1,627 41
มัธยมศึกษาปีที่ 4 10 141 289 430 43
มัธยมศึกษาปีที่ 5 10 148 276 424 42
มัธยมศึกษาปีที่ 6 10 138 294 432 43
รวม (ม.4-ม.6) 30 427 859 1,286 42
รวมทั้งสิ้น 69 1,037 1,876 2,913 42