ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2533
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2522
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2520
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 5
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2543
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร 6
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2551
งบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจัง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารหอประชุม
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2539
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงพิมพ์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2513
งบประมาณ : โรงเรียนศรีราชา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคารอเนกประสงค์
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2562
งบประมาณ : โรงเรียนศรีราชา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร ลานพฤกษา
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2558
งบประมาณ : โรงเรียนศรีราชา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร หอสมุด
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2554
งบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจัง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : อาคาร สนามวอลเลย์บอล
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : องค์การบริหารส่วนจัง
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 1
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2514
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 2
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2530
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 3
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2537
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงฝึกงาน 4
ปี พ.ศ.ที่สร้าง :
งบประมาณ : กรมสามัญศึกษา
เพิ่มเติม..