กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
ครู

น.ส.พภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครู

นายกวี ผึ่งฉาย
ครู

นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครู

นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/9
เบอร์โทร : 0951658650
อีเมล์ : shinomarueduso4120@gmail.com

นายศรประกฤษฎ์ หมู่สะแก
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/8

นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครู

นายอดิศร์ เกตุนาค
ครู

นายวุฒิชัย อภัยจิตร
ครู

นางสาวสุนิศา คณะภักดิ์
ครู

นางอรสา บุตรสารส
ครู

นายทรงพล วงศ์พระราม
ครู
อีเมล์ : songphon.src@Gmail.com

นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/12
เบอร์โทร : 0879713876
อีเมล์ : Tawichaoum@gmail.com