กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางเพียงฤทัย สนเขียว
ครู

นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครู

นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครู

นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/6

นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู

นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครู

นายสมภพ งามโสภา
ครู

นางสมพร คชบาง
ครู

นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครู

นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครู

นางสาววิภาดา ชรากลาง
ครู

นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
ครู

นายสุเมธ คำลอย
ครู

น.ส.สุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
ครู

นายกิตติภาส ศรีหะ
ครู

นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย
ครู

นางสาวสุภาวินี ศรีปัญญา
ครู

นางสาวชัชมาส กระจ่างถิ่น
ครู

นางสาวจิราพร จันทร์โสภา

นายวศรินทร์ ใจเที่ยง
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา ชูวิชัย
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/4
เบอร์โทร : 0822051086
อีเมล์ : paweenachoowichai01@gmail.com