พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
                 จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามมาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

เป้าหมาย

 
          โรงเรียนศรีราชา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล  ตำบลศรีราชา  อำเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี
ได้จัดการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ คือ ตามหลักสูตรมาตรฐานแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พ.ศ.2560) แนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรโรงเรียนมาตรฐานสากล การจัดการศึกษาในเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) และตามแนวทางประกันคุณภาพทางการศึกษา ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และบริบทของโรงเรียน
         
เป้าหมายของการพัฒนา
1. เพื่อบริหารจัดการศึกษาพัฒนาให้ผู้เรียนให้มีคุณภาพและประพฤติตัวเป็นแบบอย่างที่ดี
2. สร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง
    มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาและการขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษา
3. นำผลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ของผู้เรียน
4. พัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพระหว่างครูเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้