กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู

นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครู

นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู

นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว
ครู

นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู

นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครู

นางสาวนภาพร โฮมราช
ครู

นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : nattharapirom@hotmail.com

นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
ครู

นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์
ครู

นางสาวกิตติยา ชัยนิชู
ครู

นางสาวมนัสวี คำแสน
ครูผู้ช่วย