กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวตะวัน พลภักดี
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางจุรีย์ อินทรเนตร
ครู

นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู

นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว
ครู

นางโชติกา พลเยี่ยม
ครู

นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครู

นางสาวนภาพร โฮมราช
ครู

นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
อีเมล์ : nattharapirom@hotmail.com

นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
ครู

นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์
ครู

นางสาวกิตติยา ชัยนิชู
ครู

นางสาวมนัสวี คำแสน
ครูผู้ช่วย