กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาวพัทธ์ธีรา เทียนทอง
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายวัชระ บำรุงพงษ์
ครู

นางรดาณัฐ ใสสะอาด
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
เบอร์โทร : 0994854466
อีเมล์ : radanat.jai28@gmail.com

นางสาวนุชรี หาญละคร
ครู

นางคำมุก ชมภูหลง
ครู

นางสาวทิพย์วดี ปิ่นยะกูล
ครู

นางสาวยุวรีย์ ห่อไธสง
ครูผู้ช่วย