งานแนะแนว

นางภัสรา คมขำ
ครู
หัวหน้างานแนะแนว

นางสาวขนษฐา เฉียวกุล
ครู

นางสาวณิชากานต์ สราญรมย์
ครู