ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายพัลลภ ทองประเสริฐ
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2494-2497
ชื่อ-นามสกุล : นายชัยวัฒน์ วรรณรัตน์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2497-2504
ชื่อ-นามสกุล : นายประทีป สุขวารี
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2504-2517
ชื่อ-นามสกุล : นางพอพิศ กีรติอังกูร
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2517-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายแสวง ภัทรพิศาล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2522
ชื่อ-นามสกุล : นายชะนะ กมลานนท์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2522-2529
ชื่อ-นามสกุล : นายปราศรัย ชลวาสิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2529-2533
ชื่อ-นามสกุล : นายธวัฒน์ อังคะนาวิน
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2533-2535
ชื่อ-นามสกุล : นายประเสริฐ มงคล
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2542
ชื่อ-นามสกุล : นายสำเนา บุญชู
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2542-2544
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิชัย อิ่มอ่อง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2544-2550
ชื่อ-นามสกุล : ดร.เฉิดเฉลา แก้วประเคน
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2550-2559
ชื่อ-นามสกุล : นายโกศล ดาราพิสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2559-2561
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอก อาจินต์ จรูญผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2561
ชื่อ-นามสกุล : นายณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2561-2563
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยเอก อาจินต์ จรูญผล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2564-2565
ชื่อ-นามสกุล : นายพิทักษ์ อักษรศิลป์
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2565-ปัจจุบัน