งานห้องสมุด

นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู
หัวหน้างานห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3

นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู

นางสาวอพิชญา เต็นยะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน