งานห้องสมุด

นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
ครู
หัวหน้างานห้องสมุด
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/3
เบอร์โทร : 0801048556
อีเมล์ : angrybird3@hotmail.co.th

นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
ครู

นางสาวอพิชญา เต็นยะ
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
เบอร์โทร : 0819964347
อีเมล์ : apitchaya_tan@hotmail.com