กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครู

นางชุติมา ปณะราช
ครู

นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครู

นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครู

นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครู

นางอัญชลี รัตนสีหา
ครู

นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
ครู

นายอาคม นาวิเศษ
ครู

นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
ครู
อีเมล์ : ap_sutato@hotmail.com

นางสาวอภิญญา แหวนวงษ์
ครู

นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
ครู

นายอภิชาติ คงเพชร
ครู

นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร
ครู

นางสาววิธุลดา เรืองสิริ
ครู

นายชนาธิป วันนู
ครู

นายนัฐพงษ์ เอกวุธ
ครู

นางสาวชนากานต์ พุทธรักษา
ครู

นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา
ครู

นางสาวอมรรัตน์ ศุภศรี
ครู

นางประทุมรัตน์ พุ่มพงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวรสสุคนธ์ ดาดวง
ครูผู้ช่วย