กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
ครู

นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
ครู

นายกุณฑล สันทัดการ
ครู

นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครู

นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย
ครู

ว่าที่ร.ต.ณัฐพล พรมพุฒ
ครู

นายวุฒิภัทร รัตนะวัน
ครู

นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู