กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู

นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู

นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู

น.ส.จารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครู

นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/8
อีเมล์ : parichat@techno-chon.ac.th

นางสาวรัชนี เจียมตน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิสา ภู่ทัด
ครู

นางสาวอภิญญา แสงเพชร
ครูผู้ช่วย

นายมารุต สมานรักษ์
ครูอัตราจ้าง