กลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มวิชาเทคโนโลยี

นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครู

นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครู

นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครู

น.ส.จารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครู

นางกิ่งฟ้า บุญครอง
ครู

นางสาวสาธินี กันทะมี
ครู

นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/9

นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/5

นางสาวรัชนี เจียมตน
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นางสาวนิสา ภู่ทัด
ครูผู้ช่วย