กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวปิยะพร พิรุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ฟิสิกส์
เบอร์โทรศัพท์ : 0970132032
อีเมล์ : piyaponpirun@gmail.com
ที่อยู่ :
31 ม.6 ต.บ้านยาง อ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 30270
เครื่องราช : -
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2560 ปริญญาตรี(ค.บ.) มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา/ฟิสิกส์
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
11 มิถุนายน 2563-ปัจจุบัน โรงเรียนศรีราชา ครูผู้ช่วย
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล