ข่าวสารวิชาการ
ระบบแก้ไขผลการเรียนโรงเรียนศรีราชา
กำหนดการสอบโควตา
ประกาศเรียนชดเชย
ประกาศโรงเรียนประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 การเปิดเรียน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
หลักฐาน และแนวปฎิบัติการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.4
หลักฐาน และแนวปฎิบัติการมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
แนวปฏิบัติผู้สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อโรงเรียนศรีราชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ที่มีผลตรวจ ATK เป็น Positive
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทในเขตพื้นที่บริการ
แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ประเภทนอกเขต/นักเรียนทั่วไป
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2565
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 MEP 2565
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การรรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
ระเบียบในการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) และห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted) โรงเรียนศรีราชา
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 คณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ (Gifted) ปีการศึกษา 2565
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program (MEP) ปีการศึกษา 2565
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปี 2565

สมัครเรียน วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกน้องโรบอทเพื่อสมัครเรียน 

 
       
 
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2565

ระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปี 2565

สมัครเรียน วันที่ 19-23 กุมภาพันธ์ 2565

คลิกน้องโรบอทเพื่อสมัครเรียน 

 
       
 
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2565
ประกาศรับสมัครยื่นความจำนงค์ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระบบโควตาพิเศษ
ประกาศ  นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สมัครยื่นความจำนงค์ เข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา ระบบโควตา เปิดระบบการรับสมัคร  4 มกราคม 2564
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แบบ ON SITE)
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COvid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (แบบ ON SITE)
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ประกาศงดการเรียนการสอนออนไลน์ วันจันทร์ที่ 26 ถึง วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศการเปิดเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2564