ข่าวสารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การจัดการเรียนการสอนในสถานะการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
 
ประกาศการเปิดเรียน และการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม. 1 ปีการศึกษา 2564 ประกาศวันที่ 24 พฤษภาคม 2564ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง ประกาศรายชื่อ เลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ เพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

แนวทางปฏิบัติการเข้าสอบ
 

ตารางสอบ
 

 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในเขต
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นอกเขต
 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ใหม่)
อ้างอิงหนังสือ สพฐ.ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1393 ลงวันที่ 29 เมษายน 2564 
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 (ใหม่)  

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วันที่ 22 พฤษภาคม 2564 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 

สอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
รายงานตัวและมอบตัวนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2564
สมัครเรียนออนไลน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
 
คลิก หรือ แสกน เพื่อเข้าสู่ระบบสมัครเรียนออนไลน์ 


 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ GIFTED ปีการศึกษา 2564
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ MEP ปีการศึกษา 2564
การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ระเบียบในการเข้าสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ม.1 และ Gifted Program ม.4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (Gifted Program) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิ์สอบและเลขที่นั่งสอบนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภ
การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564

ระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปี 2564

สมัครเรียน วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

คลิกน้องโรบอทเพื่อสมัครเรียน 

 
       
 

แสกน QR Code สมัครเรียนก็ได้นะครับ

การรับสมัครนักเรียนใหม่ ห้องเรียนพิเศษ MEP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2564

ระบบรับสมัครนักเรียน Online ประจำปี 2564

สมัครเรียน วันที่ 19-23 มีนาคม 2564

คลิกน้องโรบอทเพื่อสมัครเรียน 

 
       
 

แสกน QR Code สมัครเรียนก็ได้นะครับ

ตารางเรียน นักเรียนโรงเรียนศรีราชา เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2564
แนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV
ช่วงของการหยุดเรียน ปิดสถานศึกษากรณีเหตุพิเศษ
ฝายวิชาการแนะนำช่องทางการเรียน ผ่านระบบ DLTV ผ่านลิงค์ดังนี้
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
 
ของ ม.ต้น จะเป็นรายการสด
ของ ม.ปลาย จะเป็นวิชาและเนื้อหาให้นักเรียนเลือกเข้าเรียนได้
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง การคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที
ขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาด COVID-19
                เนื่อจากสถานการณ์ระบาด COVID-19 ในปัจจุบัน ทางโรงเรียนศรีราชา จึงขอความร่วมมือจากคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ที่เข้าร่วมงานวันวิชาการ “เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง” ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง และปฏิบัติตามมาตรการที่ทางโรงเรียนศรีราชาจัดเตรียมไว้อย่างเคร่งครัด 
งานวันวิชาการเปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง 2563
 
            ขอเชิญทุกท่านร่วมงานวันวิชาการ "เปิดบ้านศรีราชา ฟ้า-แดง" ประจำปีการศึกษา 2563 ในวันอังคารที่ 8 ธันวาคม 2563 เวลา 08.30 - 15.30 น. ภายในงานจะมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย อาทิเช่น การแข่งขันทักษะของทั้ง 8 กลุ่มสาระ กิจกรรม Korean Cover Dance กิจกรรมตลาดนัดอาชีพ และอีกมากมาย ทางโรงเรียนศรีราชายินดีต้อนรับแขกผู้เกียรติทุกท่าน สอบถามเพิ่มเติม โทร 038-310177 
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนปกติเต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียน 100%)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2563  enlightened
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2561

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf


รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
 
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561