ข่าวสารวิชาการ
ประกาศโรงเรียนศรีราชา เรื่อง แจ้งเปิดการเรียนการสอนปกติเต็มรูปแบบ (นักเรียนมาเรียน 100%)
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) 
ดาวน์โหลดไฟล์ตารางการจัดการเรียนการสอน เดือน กรกฏาคม ปีการศึกษา 2563  enlightened
สรุปผลการดำเนินงานการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนศรีราชา ปีการศึกษา 2561

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2561รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ปีการศึกษา 2561.pdf


รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ปีการศึกษา 2561
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2561
 
 

รายผลการดำเนินงานกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2561