ข่าวสารงานแนะแนว
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564
           คณะผู้บริหารครูและนักเรียนโรงเรียนศรีราชา ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ทุกคน
ปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

การปรับระบบการทำงานของ TCAS63 เพื่อรองรับปัญหาการแพร่ระบาดของ COVID-19

สำหรับผู้สมัครคัดเลือกในระบบคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2563
สมาคมที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยได้วางแผนการบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดในวงกว้าง  จึงขอแจ้งแนวปฏิบัติและการปรับเปลี่ยนบางขั้นตอน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้สมัคร ผู้เกี่ยวข้อง และสาธารณชน
 
งานแนะแนวโรงเรียนศรีราชา
กยศ. สนับสนุนการวางแผนการศึกษาและการเงิน ปีการศึกษา 2563
          ในปีการศึกษา 2563 กยศ. พร้อมสนับสนุนการวางแผนการศึกษาและการเงินให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาตั้งแต่ระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา สามารถกู้ยืมค่าเล่าเรียน ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา และค่าครองชีพ โดยให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา 2 ลักษณะ ดังนี้
1 นักเรียนนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
2 ศึกษาในสาขาวิชาที่เป็นความต้องการหลัก ซึ่งมีความชัดเจนของการผลิตกำลังคนและมีความจำเป็นต่อการพัฒนาประเทศน้องๆ ที่สนใจสามารถคลิกดูรายละเอียดประกาศกำหนดลักษณะและขอบเขตการให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทวิชา
สถานศึกษาหรือระดับชั้นการศึกษาและหลักสูตรที่จะให้เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563
ได้    ที่นี่เลย


 
งานแนะแนวโรงเรียนศรีราชา
การสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบ 2 ม.บูรพา
รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย TCAS รอบ 2 มหาวิทยาลัยบูรพา ในช่วงที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 รายละเอียดที่ http://regservice.buu.ac.th/index.htm