ภาพกิจกรรม
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

             วันที่ 12 กันยายน 2563 คณะครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนศรีราชา เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding ” ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดยมี นายณรงค์ กิตติวงตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และ นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการอบรม
          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding ” โดยมีเป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน (ครู) ด้านการเรียนการสอน Coding จึงมีความสำคัญและยังเป็นการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผล ตามนโยบายและเป้าหมายแห่งรัฐ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดจนศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศ


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
กิตติชัย แจ้งอุบล : รายงาน 
โพสเมื่อ : 12 ก.ย. 2563,10:32   อ่าน 37 ครั้ง