ภาพกิจกรรม
ประชุมระดมความคิดทำแผนการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding ”
           วันที่ 27 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีราชา ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  จัดการประชุม ระดมความคิดและร่วมกำหนดการบูรณาการแผนการดำเนินงานกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding ” โดยมี นายณรงค์ กิตติวงตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีราชา และ นายสมทบ สันติเบ็ญจกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย เป็นประธานการประชุม
          ด้วยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้รับอนุมัติให้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ  “ ด้านการพัฒนาทักษะการเรียนการสอน Coding ” โดยมีเป้าหมายโดยรวมของหลักสูตรวิทยาการคำนวณ มุ่งเน้นให้นักเรียนฝึกคิดอย่างเป็นระบบ ค้นเจอปัญหาและเงื่อนไข รู้เหตุและผล เข้าใจกระบวนการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นทักษะสำคัญ และจำเป็นสำหรับเด็กในศตวรรษใหม่ ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน (ครู) ด้านการเรียนการสอน Coding จึงมีความสำคัญและยังเป็นการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาท้องถิ่นให้บรรลุผล ตามนโยบายและเป้าหมายแห่งรัฐ อันจะส่งผลให้สามารถยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตลอดจนศักยภาพของผู้เรียนได้ตามมาตรฐานการศึกษาชาติและสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาการศึกษา และพัฒนาประเทศ


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
กิตติชัย แจ้งอุบล : รายงาน 
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,21:33   อ่าน 30 ครั้ง