ภาพกิจกรรม
มรภ.อุบลฯ ทำบันทึกตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2563 โรงเรียนศรีราชา จังหวัดบุรี ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการทำบันทึกตกลงความร่วมมือแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันดำเนินการสนับสนุนและบูรณาการความร่วมมือ ดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE อันมีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเป็นองค์ประธานระดับประเทศซึงได้ดำเนินงานภายใต้ 3 ยุทธศาสตร์หลัก อันประกอบด้วย
      1. การรณรงค์ปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
      2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่เยาวชน
      3. การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด
เพื่อบรรลุผลสำเร็จตามข้อตกลง จึงขอให้ภาคีเครือข่ายร่วมกันดำเนิน เพื่อให้เยาชน "เป็นหนึ่งโดนไม่พึ่งยาเสพติด"

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
กิตติชัย แจ้งอุบล : รายงาน 
 
     

โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2563,13:02   อ่าน 130 ครั้ง