ภาพกิจกรรม
กิจกรรมค่ายฝึกทักษะการงานอาชีพ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)รุ่นที่ 1
              เมื่อวันเสาร์ที่ 22 สิงหาคมพ.ศ. 2563ได้มีการจัดกิจกรรมค่ายฝึกทักษะการงานอาชีพ สู่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รุ่นที่ 1     ณ โรงเรียนศรีราชาโดยมีท่านผู้อำนวยการณรงค์  กิตติวงศ์ตระกูลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โดยวัตถุประสงค์ในการ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อพัฒนาความรู้และส่งเสริมทักษะนักเรียนให้มีความสามารถ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อประกอบอาชีพในอนาคต   ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 120 คน และ วิทยากร จำนวน 11 คน จากคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โดยมีกิจกรรรมมากมาย อย่างเช่น กิจกรรมการสวนแก้วสร้างอาชีพ   กิจกรรมขนมต้มเพื่ออาชีพ และ กิจกรรมส่งเสริมรายได้ด้วยสลัดโรล  ซึ่งกิจกรรมนี้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และได้รับความสนใจจากนักเรียนอย่างมากมาย
 
  "วิชาการ สอนให้คนมีงานทำ
    กิจกรรม สอนให้คนทำงานเป็น"


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 

โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2563,14:13   อ่าน 96 ครั้ง