ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการตรวจสุขภาพคณะครูและบุคคลากรทางการศึกษาประจำปี 2563
          ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โรงเรียนศรีราชา ร่วมกับ สำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  ศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล   นำโดยอาจารย์นายแพทย์สุทธินันท์  ฉันธนกุล ได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปี ให้แก่คณะครูและบุคคลากรทางการศึกษา  ต้งแต่เวลา 07.00-11.00 น.  ณ ห้องพุทธรักษา  โดยในครั้งนี้ มีคณะครูและบุคคลากรทางศึกษาโรงเรียนศรีราชา ให้ความสนใจเข้าร่วมการตรวจสุขภาพประจำปีเป็นจำนวนมาก  
 
สำหรับการตรวจสุขภาพนั้น ทางโรงเรียนศรีราชาได้จัดให้มีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพราะทางผู้บริหาร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี  อีกทั้ง การตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากพบสิ่งผิดปกติ ก็จะสามารถแก้ไขได้ทันท่วงที  รวมไปถึง การวางแผนการดำเนินชีวิตประจำวัน ได้อย่างถูกต้อง และเหมาะสม
 
อย่าลืมตรวจเช็คสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะคะ


โชติกา พลเยี่ยม : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 

โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 2563,12:50   อ่าน 170 ครั้ง