ภาพกิจกรรม
รายงานตัว และมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
 ในระหว่างวันที่ 12-15 มิถุนายน พ.ศ. 2563   เวลา 9.00-12.00 น. โรงเรียนศรีราชาได้กำหนดให้เป็นวันลงทะเบียนรับรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ประจำปีการศึกษา  2563  โดยจัดให้มีการลงทะเบียนรายงานตัวและมอบตัว ระดับชั้นละ 2 วัน เพื่อลดความหนาแน่นของจำนวนนักเรียนและผู้ปกครองที่จะมาในครั้งนี้    อีกทั้งได้มีคัดกรองทุกท่านที่เดินทางเข้ามาในโรงเรียนศรีราชา และกำหนดให้ทุกท่านต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณโรงเรียน ตามมาตรการการป้องกันโรคโควิด-19  มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือ ตามจุดต่าง ๆ  ในวันและเวลาเดียวกันนี้ ก็ยังมีการให้บริการจำหน่ายสมุด  กระเป๋า รวมถึงเครื่องแบบของทางโรงเรียนอีกด้วย   ขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน ที่ไว้วางใจและสนับสนุนโรงเรียนศรีราชาด้วยดีเสมอ


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 

โพสเมื่อ : 16 มิ.ย. 2563,14:03   อ่าน 433 ครั้ง