โรงเรียนศรีราชากำหนดนโยบายในการบริหารงานของโรงเรียนให้สอดคล้องกับนโยบาย ทิศทาง จุดเน้นในการจัดการศึกษาและจุดประสงค์การจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา ของกรมสามัญดังนี้

  • ปลูกฝังความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นวิถีชีวิตของคนไทยในระบบประชาธิปไตย
  • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม การประหยัดและความเป็นไทย
  • เข้าสู่ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
  • พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ
  • ส่งเสริมด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ
  • ส่งเสริมสุขภาพพลานามัย การออกกำลังกาย และความปลอดภัย
  • ปรับปรุงพัฒนาสิ่งแวดล้อม เน้นความสะอาดเป็นหลัก
  • สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน
  • พัฒนาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทั้งภาย ในและภายนอกโรงเรียน
Call
Whatsapp