ฝ่ายบุคคล


นางนิรชรา สุทธิผล
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบุุคคล

นางเพ็ญศรี เสตะจิต
งานอำนวยการฝ่ายบุคคล
นางอัญชลี รัตนสีหา
หัวหน้างานเวร-ยาม
นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา
งานสารบรรณฝ่ายบุคคล
นางปราณี นุชเจริญผล
งานวางแผนอัตรากำลัง

นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
งานสรรหาอัตรากำลัง
นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
งานพัฒนาบุคลากร
นางจารุ บริบูรณ์
งานประเมินครูผู้ช่วย
นางจุรี อินทรเนตร
งานทะเบียนประวัติครู

นางสาวศิรินาฎ หอมขจร
งานสารสนเทศด้วยระบบSESA
นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
งานใบประกอบวิชาชีพ
นายทรงพล วงศ์พระราม
งาน Big Data
Call
Whatsapp