"ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครที่จะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีไปได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองปกติสุขเรียบร้อย จึงมิใช่การให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่ส่งเสริมคนดี ให้คนดีไปปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้" พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


พิธีมอบประกาศนียบัตร
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ประจำปีการศึกษา 2561


29 มีนาคม 2562

ประกาศโรงเรียนศรีราชา
เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

1. เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร


2. เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Download เอกสาร

3. เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562
Download เอกสาร

4. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยระบบโควต้าพิเศษ (รอบที่ 1)
Download เอกสาร

5. เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Mini English Program : MEP ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

6. เรื่อง แจ้งรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธิสอบและเลขที่นั่งสอบ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์(Gifted) ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

7. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562 โดยระบบโควต้าพิเศษ (รอบที่ 2)

Download เอกสาร

8. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program : MEP) ปีการศึกษา 2562


9. เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์(GIFTED) ปีการศึกษา 256210. เรื่อง ผลการสอบทักษะคัดเลือกนักเรียนความสามารถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

11. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

12. เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

13. เรื่อง รายชื่อนักเรียนสำรองเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร

14. เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนย้าย - โอน ประจำปีการศึกษา 2562

Download เอกสาร


สถิตจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ปีการศึกษา 2562


สถิตจำนวนผู้สมัครเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ปีการศึกษา 2562

 
ข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 WebApp แข่งทักษะ มอต้น
WebApp แข่งทักษะ มอปลาย
Web Site Traffic Statistics
Discount Coupon
โรงเรียนศรีราชาเลขที่ 1 ถนนเจิมจอมพล ต.ศรีราชา

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110โทร 038-311098 ,038-313915,038-313916
fax 038-326748
E-Mail :: Sriracha.1211@gmail.com