ฝ่ายบริหารงานทั่วไป


นายพูลทรัพย์ สุตะโท

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป


นายกุณฑล สันทัดการ
หัวหน้างานกิจการนักเรียน
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์

รองหัวหน้างานกิจการนักเรียน

นายสมภพ ศรีวงศา

รองหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป


นายพูลทรัพย์ สุตะโท
งานอาคารสถานที่
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
งานการเงิน/พัสดุ
นางโชติกา พลเยี่ยม
งานอนามัยโรงเรียน

นางรดาณัฐ ใสสะอาด
งานโภชนาการ
นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว
งานสหกรณ์โรงเรียน
นางวลัยลักษณ์ สุตะโท
งานสวัดดิการร้านค้าโรงเรียน
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
งานสวัสดิการ/ส่งเสริมขวัญกำลังใจ

น.ส.อังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
งานประชาสัมพันธ์
นางสงกรานต์ สุวรรณ์
งานโสตทัศนูปกรณ์
นายสมภพ ศรีวงศา
งานยานพาหนะ
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
งานบ้านพักบุคลากร

นางสาวชนานุช ทิมกระจ่าง
งานธุรการ/งานสารบรรณ
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
งานอำนวยการกิจการนักเรียน
นายกุณฑล สันทัดการ
งานกิจการนักเรียน

นายสมภพ งามโสภา
งานสถานศึกษาสีขาว
นายกุณฑล สันทัดการ
งานสารวัตร/วินัยนักเรียน
Call
Whatsapp