ภาพกิจกรรม
กิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2563
 
          ในระหว่างวันที่ 16-18 ธันวาคม 2563 โรงเรียนศรีราชาได้จัดให้มีกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  โดย นักเรียนชั้นมัธยมศีกษาชั้นปีที่ 1 จะเป็นการเข้าค่ายแบบ Day camp ส่วนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 จะเป็นการเข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืน ซึ่งกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ฝึกฝนการอยู่ร่วมกับผู้อื่น  เพิ่มพูนทักษะในการคิดและแก้ปัญหา และยังช่วยสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักเรียนอีกด้วย 
อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1-K9uZuNQUzKV1Vt4UNrwrH6CDE_ZiEqs?usp=sharing
โพสเมื่อ : 28 ธ.ค. 2563,22:46   อ่าน 189 ครั้ง