ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2563
  วันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี คือ วันที่รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ในด้านภาษาไทย และเพื่อกระตุ้น ให้ชาวไทยทั้งชาติได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย และร่วมใจกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องเพื่ออนุรักษ์ภาษาไทยให้เป็นเอกลักษณ์อยู่คู่ชาติไทยต่อไป
 
ในปีการศึกษา 2563 นี้ ทางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนศรีราชา จึงได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นการรณรงค์ ปลูกฝังการใช้ภาษาไทยดังนี้
1. การประกวดคัดลายมือ ม.ต้น ม.ปลาย
2. การประกวดอ่านทำนองเสนาะ ม.ต้น ม.ปลาย
3. การประกวดแต่งคำประพันธ์ ม.ต้น ม.ปลาย
4. การประกวดเขียนเรียงความ ม.ต้น ม.ปลาย
5. การเขียนสะกดคำ ม.ต้น ม.ปลาย
 
ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  
และเมื่อกิจกรรมเสร็จสิ้น   นักเรียนผู้ชนะการแข่งขัน ก็ได้เข้ารับเกียรติบัตรจากท่านผู้อำนวยการ ณรงค์ กิตติวงศ์ตระกูล  
 
รักไทย  รักภาษาไทย  ร่วมกันใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะคะ


อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2563,15:33   อ่าน 317 ครั้ง