ภาพกิจกรรม
สอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ม. 1 และ ม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
        ในวันที่6-7 มิถุนายน 2563  ทางโรงเรียนศรีราชาได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563  โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามหลักการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  โดยจัดให้มีจุดคัดกรองอยู่บริเวณด้านหน้าโรงเรียน  ผู้เข้าสอบทุกคนจะต้องผ่านการคัดกรองและจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเพื่อเป็นการป้องกันตนเองและผู้อื่น โดยในแต่ละห้องสอบจะจัดให้มีผู้เข้าสอบเพียง 20 คนเท่านั้นและจัดห้องสอบให้เว้นระยะห่างตามหลัก  social distancing ด้วยความห่วงใย จากพวกเราชาวฟ้าแดง

อดิศร์  เกตุนาค : ถ่ายภาพ
นันท์นภัส  วิกรานต์วงษ์ : รายงาน 
 
 

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2563,20:59   อ่าน 677 ครั้ง