ฝ่ายงบประมาณ


นางศรีสุคนธ์ ใบบัว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายงบประมาณ


นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
หัวหน้างานการเงิน
นางคำมุก ชมพูหลง
รองหัวหน้างานการเงิน

นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
งานสำนักงาน
นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
กลุ่มงานการเงิน
นางรมิดา ภูพิลา
กลุ่มงานพัสดุ
นายเอกรัตน์ แขมคำ
กลุ่มงานแผนงาน
Call
Whatsapp