รางวัลและความภาคภูมิใจ
งานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562