ฝ่ายวิชาการ


นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ


นางชุติมา ปณะราช
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
นางเพียงฤทัย สนเขียว
รองหัวหน้าฝ่ายวิชาการ

นางเพียงฤทัย สนเขียว
งานเลขานุการฝ่ายวิชาการ
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
งานแผนงานวิชาการ
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
งานรับนักเรียน

นางสาวกนกพร แนวเงินดี
งานพัสดุฝ่ายวิชา
นางพรรณภัทร พานทอง
งานหลักสูตร
นางสงกรานต์ สุวรรณ์
งานจัดกระบวนการเรียนรู้
น.ส.สุวรรณ์รัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
งานหนังสือเรียนฟรี

นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
งานจัดตารางสอน
นางสาวสมศรี ศรีวัลลภ
งานจัดสอนแทน
นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
งานทะเบียน
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
งานวัดผลและประเมินผล

น.ส.จารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
งานDMC และงานCCT
นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
งานห้องเรียนพิเศษ MEP
นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร
งานห้องเรียนพิเศษ Gifted
นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
งานวิจัย/พัฒนาคุณภาพ/PLC

นางมลฤดี ฉัตรพรไพบูลย์
งานห้องสมุด
นางชุติมา ปณะราช
งานนิเทศกำกับและติดตาม
น.ส.สิรินาถ จิรโรจนาการ
งานแข่งขันทักษะวิชาการ
นายธนพล ชัยชนะ
งานธนาคารโรงเรียน

นางสงกรานต์ สุวรรณ์
งานระบบเครือข่ายโรงเรียน
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
งานส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
นายอาทร ธูปทอง
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
นางชุติมา ปณะราช
งานประกันคุณภาพการศึกษา

นายวัชระ บำรุงพงษ์
งานประเมินผล
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
งาน TO BE NUMBER ONE
Call
Whatsapp