นางเพียงฤทัย สนเขียว
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางเพ็ญศรี เสตะจิต
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชนานุช ทิมกระจ่าง
ครูชำนาญการพิเศษ
นายเมฆ ใบบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพิชญ์กานต์ เวียนงาม
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสุนันทา สุทธิธาทิพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวนันท์หทัย เข็มทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวกรรณิการ์ มั่งคั่ง
ครู
นางสาวจีราภรณ์ ทุนผล
ครูชำนาญการ


นายสมภพ งามโสภา
ครู
นางสมพร คชบาง
ครู
น.ส.อังศุมาลิน บูรณ์เจริญ
ครู
นางสาววรวรรณ เนื่องจำนงค์
ครู


นางสาวลฏิฎ์ บัวอาจ
ครู
นางสาวณัฐสุดา สุภารัตน์
ครู
นางสาววิภาดา ชรากลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาจรีย์ ในวิกุล
ครูผู้ช่วย


นายสุเมธ คำลอย
ครู
น.ส.สุวรรณรัตน์ วงศ์ชัยเพ็ง
ครู
นายกิตติภาส ศรีหะ
ครู
นางสาวสุทธดา พรหมชมพู
ครู


นางสาวปลายมาศ เชิดชูชัย
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภาวินี ศรีปัญญา
ครูผู้ช่วย
นางสาวชัชมาส กระจ่างถิ่น
ครูผู้ช่วย
นางสาวนันทรัตน์ โชติกลาง
นิสิตฝึกประสบการณ์


นางสาวเจนชุดา เตชะภาส
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp