นายวัชระ บำรุงพงษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางวัชรินทร ขุนโขลนอนุสรณ์
ครูชำนาญการ
นางสงกรานต์ สุวรรณ์
ครูชำนาญการ
นางเพราพิลาส สวรรค์รัตน์
ครูชำนาญการ
นาสมชัย ฉัตรพรไพบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ


นาสุรพันธ์ ภู่ทองเกษ
ครูชำนาญการ
นางนพรัตน์ บัวแก้ว
ครูชำนาญการ
นายเอกรัตน์ แขมคำ
ครูชำนาญการ
นางสาวกนกพร แนวเงินดี
ครูชำนาญการ


น.ส.จารุพัฒน์ ธนกีรติชัยวงษ์
ครู
นางกิ่งฟ้า บุญครอง
ครู
นางสาวรดาณัฐ ทิวธง
ครู
นางสาวสาธินี กันทะมี
ครู


นางสาวนุชรี หาญละคร
ครู
นางสาวพัทธ์ธีรา เทียนทอง
ครู
นางคำมุก ชมภูหลง
ครู
นายชินญาณ สระแก้ว
ครู


นายกิตติชัย แจ้งอุบล
ครูผู้ช่วย
นางสาวปาริฉัตร ขำยะบุญ
ครูผู้ช่วย
นางสาวทิพย์วดี ปิ่นยะกูล
ครูผู้ช่วย
นางสาวกนกพัฒน์ พูลสวัสดิ์
ครูอัตราจ้าง


นายสมเจตน์ วงษ์เหรียญทอง
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp