นายพงศกร สวัสดี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายสมคิด ศรีรุ่งสุขจินดา
ครู
นางสาวสิรินาถ จิรโรจนาการ
ครู
ว่าที่ ร.ต.หญิงพัชรินทร์ รูปคม
ครู
นางเพลินพิศ รัศมีงาม
ครู


นางสาวนันทรัตน์ ความชอบ
ครู
นายอนุชิต หนูเอียด
ครู
นายคุณากร ปิยมาภรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวมุกระวี บุรีมาศ
ครู


นายบวร สุริยะแก้วเนรมิตร
ครู
นางสาวรพีพรรณ เทียมเมฆ
ครู
นายปรมินทร์ เต็มพร้อม
ครูอัตราจ้าง
นางสาวเมลดา ทองสิมา
ครูผู้ช่วย


นายทรงพล วารีผล
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp