นายสุรศักดิ์ ยุทธนานุกูล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางศรีสุคนธ์ ใบบัว
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกุณฑล สันทัดการ
ครูชำนาญการ
นางสาวจุฑารัตน์ เชียงทอง
ครู
นายเศรษฐสิทธิ์ สุกปลั่ง
ครู


นายณัฐวุฒิ ชดประสิทธิ์
ครู
นายภาณุพงศ์ บุญชะม้อย
ครู
นางสาวผณินทรา จันปาลี
ครูผู้ช่วย
นายวิทวุฒิ เถาว์ทวี
ครูผู้ช่วย


ว่าที่ร.ต.ณัฐพล พรมพุฒ
ครูผู้ช่วย
นายวุฒิภัทร รัตนะวัน
ครูผู้ช่วย
นายจักรพันธ์ ศิริจันโท
นิสิตฝึกประสบการณ์
นายชิษณุพงศ์ ไปพะนา
นิสิตฝึกประสบการณ์


นายวิธวินท์ สวยรูป
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp