นางปรานีย์ คุณพิทักษ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นายนพรัตน์ ศรีดาวงษ์
ครูชำนาญการ
นายพูลทรัพย์ สุตะโท
ครูชำนาญการพิเศษ
น.ส.พภัสสรณ์ กระจกเหลี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นายกวี ผึ่งฉาย
ครู


นายสมภพ ศรีวงศา
ครู
นายธนพล ชัยชนะ
ครู
นางสาวรุ่งฤดี สิงห์สุพรรณ
ครู
นางนันท์นภัส วิกรานต์วงษ์
ครู


นายณัฐภัทร รอตเอี่ยม
ครู
นายศรประกฤษฎ์ หมุ่สะแก
ครู
นางสาวกัลยา เหลือธิ
ครู
นายอดิศร์ เกตุนาค
ครู


นายวุฒิชัย อภัยจิตร
ครู
นางสาวสุนิศา คูณกลาง
ครูผู้ช่วย
นางสาวอรสา ศรีภา
ครูผู้ช่วย
นางดรุณี ฉานุรักษ์
ครูผู้ช่วย


นายทรงพล วงศ์พระราม
ครูผู้ช่วย
นายสุปัญญา นามเย็น
ครูอัตราจ้าง
นางสาวทวิชา เขียวรักษา
ครู

Call
Whatsapp