นางปราณี นุชเจริญผล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางสาวพุทธพร วิโนทพรรษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางนิรชรา สุทธิผล
ครูชำนาญการพิเศษ
นางจารุ บริบูรณ์
ครูชำนาญการพิเศษ
นางพรรณภัทร พานทอง
ครูชำนาญการ


นางสาวภารินี วงษ์จินดามณี
ครูชำนาญการพิเศษ
นายพิชญุตม์ เทียนเที่ยง
ครูชำนาญการ
นางทิพรัตน์ ศิริพรม
ครูชำนาญการ
นางณัชชารี วิจิตธัญโรจน์
ครูชำนาญการพิเศษ


นางณิชกานต์ เจียมศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเกศิณี เดชสังข์
ครูชำนาญการ
นางสาวขนิษฐา ท้าวอิ่ม
ครู
นางสาวณัฐกฤตา จันทร์บุญ
ครู


นางสาวเนตรนภา พูลเพิ่ม
ครู
นางสาววิไลลัษณ์ ขาวอุทัย
ครูผู้ช่วย
นางสาววรรณิภา วงษ์ภักดี
ครูผู้ช่วย
นางสาวสุภัสร พรมสุวรรณ
ครูผู้ช่วย


นายณัฐเมศวร์ วรรณขาว
ครูผู้ช่วย
ว่าที่ ร.ต.หญิงวิมลวรรณ พันธุ์อยู่
ครูผู้ช่วย
นางสาวพัทธ์ธีรา นามเดช
ครูผู้ช่วย
นางสาวอิศราภรณ์ ไชยบุตร
ครูอัตราจ้าง


นางสาวกรรณิกา สิทธิมโน
ครูผู้ช่วย
น.ส.สิริยาภรณ์ เอี่ยมสะอาด
ครูผู้ช่วย
น.ส.ณัฐญา เจริญพันธ์
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp