นายกฤษณะ อ่อนเอื้อน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางชุติมา ปณะราช
ครูชำนาญการพิเศษ
นายมนูธรรม ไตรภพ
ครูชำนาญการ
นางสาวเตือนใจ ตรีเนตร
ครูชำนาญการพิเศษ
นางสาวสุรัตน์ ทองประเทศ
ครูชำนาญการ


นางนาถลดา พรมศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
นางเตือนจิตร กฤตลักษณ์
ครูชำนาญการ
นางอัญชลี รัตนสีหา
ครูชำนาญการ
นางสาวนงลักษณ์ ศรีวลัย
ครูชำนาญการ


นายอาคม นาวิเศษ
ครู
นางสาวสุธีระวรรณ สุตะโท
ครู
นางสาวอภิญญา แหวนวงษ์
ครูผู้ช่วย
นางสาวพรปวีณ์ จันทร์ธรรม
ครูผู้ช่วย


นายอภิชาติ คงเพชร
ครู
นางสาวจุฑาภรณ์ แสนเพ็ชร
ครู
นางสาววิธุลดา เรืองสิริ
ครูผู้ช่วย
นายชนาธิป วันนู
ครูผู้ช่วย


นายนัฐพงษ์ เอกวุธ
ครูผู้ช่วย
นางสาวชนากานต์ พุทธรักษา
ครูผู้ช่วย
นางสาวอนรรฆพร ช่อลัดดา
ครูผู้ช่วย
นายกาญจนวัฒน์ เกิดโภค
นิสิตฝึกประสบการณ์


นายตรีมณฑล ชื่นบาน
นิสิตฝึกประสบการณ์

Call
Whatsapp