นางจุรีย์ อินทรเนตร
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้

นางณัสม์ชา ศาลกลาง
ครูชำนาญการพิเศษ
นางชุติมา หาญเอี่ยม
ครูชำนาญการพิเศษ
นางรมิดา ภูพิลา
ครูชำนาญการ
นางสาวจิราพร แช่มชื่น
ครู


นางสาวตะวัน พลภักดี
ครูชำนาญการ
นายอาทร ธูปทอง
ครูชำนาญการ
นางสาวสุภัทรา พรหมท้าว
ครู
นางโชติกา พลเยี่ยม
ครูชำนาญการ


นางสาวปรัชญา วงเปลียว
ครู
นางสาวนภาพร โฮมราช
ครู
นายณัฐรภิรมณ์ วราสินธ์
ครู
นางสาวศิรินาฏ หอมขจร
ครู


นางสาวนภาพร พฤฒามาตย์
ครู
นางสาวกิตติยา ชัยนิชู
ครู

Call
Whatsapp